Bảng giá ngô

Báo giá bị trễ ít nhất 10 phút
Ngô
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá thanh toán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng
03/2019 357’6 +1’6 356’0 357’6 357’6 357’6 639
05/2019 366’6 +1’4 365’2 365’2 367’0 365’0 13,091
07/2019 375’6 +1’4 374’2 374’2 375’6 374’2 11,900
09/2019 382’2 +1’2 381’0 381’0 382’4 381’0 4,701
12/2019 390’2 +1’2 389’0 389’0 390’4 389’0 1,419

Đặc tả hợp đồng

1. Ngô CBOT

Hàng hóa giao dịch Ngô CBOT
Mã hàng hóa ZCE
Độ lớn hợp đồng 5000 giạ / Lot
Đơn vị yết giá cent / giạ
Tiền tệ giao dịch USD
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.25 cent / giạ
Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 9, 12
Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Giới hạn giá ban đầu Giới hạn giá mở rộng
$0.25/giạ $0.40/giạ

Tiêu chuẩn chất lượng

Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân loại Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ Độ ẩm tối đa Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai Số hạt hư tối đa Hạt hư do nhiệt
Loại 1 56 pound 14% 2.00% 3.00% 0.10%
Loại 2 54 pound 15.50% 3.00% 5.00% 0.20%
Loại 3 52 pound 17.50% 4.00% 7.00% 0.50%

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.