Đậu tương tháng 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh 21/7/2021

Đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức 1399cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, sát vùng quá mua cho thấy lực bán xuống đang mạnh dần lên. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng đóng cửa ngay tại  số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương vượt vùng kháng cự mạnh là vùng 1400 rồi mua lên. Giá đậu tương có thể tăng lên vùng 1415 cents.

Khô đậu tương tháng 9

Khô đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức 366 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên từ dưới trung bình sẽ hỗ trợ tăng giá cao hơn. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng đóng cửa trên số xoay trục  là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương hồi về vùng 363 có thể mua lên. Giá khô đậu tương có thể tăng lên vùng 368 usd.

Dầu đậu tương tháng 9

Dầu đậu tương tháng 9  đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức 65,60 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, ở trong vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng đóng cửa ngay tại số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu vượt vùng 66,00 có thể mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 66,90 cents.

Ngô tháng 9

Ngô tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 572 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình sẽ hỗ trợ cho giá tăng cao hơn. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng đóng cửa trên số hỗ trợ thứ nhất là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh Ngô hồi về vùng 568 có thể mua lên. Ngô có thể tăng lên mức giá 580 cents.

Lúa mỳ tháng 9

Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tạo cây nến rút chân tại vùng 701 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua là cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa ngay tại số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Lúa mỳ hiện đang ở vùng kháng cự khá mạnh là vùng 700, mọi người quan sát thêm, đợi xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Đường thô tháng 10

Đường thô tháng 10 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 17,41 cents/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình sẽ hỗ trợ cho giá tăng cao hơn. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người có thể đợi đường hồi về vùng 17,31 rồi mua lên. Đường có th ể tăng lên mức giá 17,60 cents.

Cà phê Robusta tháng 9

Cà phê Robusta tháng 9 đóng cửa phiên hôm tạo cây nến rút chân tại mức giá 1758 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, ở trong vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa ngay tại số hỗ trợ thứ nhất là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người đợi cà phê hồi về vùng 1747 rồi mua lên. Cà phê có th ể tăng lên mức giá 1793 usd.

Dầu cọ tháng 10

Dầu cọ tháng 10 đóng cửa phiên hôm trước giảm nhẹ về mức 4145 ringgit/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong, xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh. Dầu cọ có thể tăng lên vùng giá 4225 ringgit.

Ca cao tháng 9

Ca cao tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 2254 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ dưới trung bình sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn nếu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa đảo chiều giảm dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới hỗ trợ thứ nhất là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người có thể canh Ca cao hồi lên vùng 2259 rồi bán xuống. Cacao có thể giảm về vùng giá 2218 usd.

Chụp hình cưới đẹp tại Cần Thơ